Tätortskartan Stockholms Region - Avslutad

Tätortskartan är en länstäckande översiktskarta. Kartan innehåller de vanligaste markklasserna, vägar, bebyggelse, geografiska namn och bebyggelsenamn. Den är ett bra underlag för planering och tryckning, men kan även anpassas för mobila enheter. Kartan är avsedd för skalområdet 1:15 000.

Bakgrund

Tätortskartan har ursprungligen tagits fram på initiativ av föregångaren till KSL:s Geodataråd, den s k StorStockholms Kartgrupp. Fram till och med 2012 har informationen producerats och ajourhållits av det statliga Lantmäteriet och Stockholms stad i samverkan med länets kommuner. Under 2012 sade Lantmäteriet upp samverkansavtalet vilket innebär att produkten från och med i år (2013) helt och hållet är en samverkansprodukt för länets kommuner.

Leveransformat och förfrågningar

Upphovsrätten till produkten innehas av Stockholms stadsbyggnadskontor, som idag ansvarar för produktionen och genomför leverans i ett flertal CAD- och GIS-format, som tryckta kartor, karttjänster och format anpassade för mobila enheter (geopdf). Den kan även specialanpassas för olika ändamål. Vid förfrågning för beställning och leveranser kontakta kart- och geodataservice per mail geodataservice@stockholm.se eller telefon 08-508 273 58.

Tätortskartan som öppna data

I början på 2014 har Stockholms stads kommunfullmäktige beslutat att Tätortskartan ska vara öppna och fria data. Produkten finns nu tillgänglig som öppna data i följande format: wms-tjänst, ESRI Shape, ESRI geodatabas gdb, mapInfo tab, geopdf. Läs mer om Tätortskartan som öppna data här.

I samverkansgruppen ingår:

•  Helena Nyman, Upplands Väsby kommun, kommunrepr.
•  Eva Nord, Södertälje kommun, kommunrepr.
•  Sofie Lagerlöf, Upplands-Bro kommun, kommunrepr.
•  Cecilia Pettersson, Haninge kommun, kommunrepr.
•  Patrik Öhrström, Sollentuna kommun, repr. styrgruppen
•  Jenny Kjellqvist, Stockholm stad, adjunkerad, samordnar produktion

Samverkan kommer att upphöra 2020-12-31