Handbok - införande av gemensam mätstandard (SGP) - Levererad

Som ett led i arbetet med att kvalitetssäkra standardardisera befintlig och kommande geodata inom kommunala kart, mät och GIS-verksamheter så beslutade Storsthlm geodataråd att initiera ett projekt.

Målet med projektet var att ta fram ett stöddukument riktad till kommuner för att ge tips och råd till kommuner som står inför implementeringen av Svensk geoprocess (SGP).

Sedan projektet inleddes har Svensk geoprocess bytt namn till Nationella specifikationer efter att Lanmäteriet blev tilldelad en utökad regeringsuppdrag inom arbetet med en smartare samhällsbyggnadsprocess.

För att underlätta framtagandet av handboken anlitades Jan Eriksson, verksam som konsult inom geodata som tillsammans med en projektgrupp bestående av representanter från Värmdö kommun.

Det färdiga dokumentet levererades 2019-03-06 och presenterades därefter för Stotshlm geodataråd.

I förordet till handboken beskrivs handoken så här:

"Arbetet som beskrivs i denna handbok är en första grundläggning för att kunna se omfattning och bedöma vad som behöver göras och arbetet bör inte ta mer än några dagar i anspråk."

Vidare skrivs det dock så här:

"En erfarenhet som vi i projektet fått under arbetet är att övergången till Svensk geoprocess mätningsstandard är mer omfattande än vad man kan tro." 

"Som enskild kommun och geodataorganisation har man nått olika långt på vägen mot standardisering och införande av Svensk geoprocess. Av den anledningen kan man inte göra en generell förändringsmodell som passar alla. Därför har handboken fått inriktningen att vara ett stöd i steget före standardisering. Ett stöd att kartlägga glappet mellan det egna nuläget och mätningsstandarden i Svensk geoprocess. Kartläggningen ger en bild av hur stort glappet är och utifrån det kan man besluta om vägen framåt."

Handboken är tillgänglig för som överväger en övergång till nationella standarder eller ni som vill ha generlla råd.