Digitalisering av detaljplaner

 

Från analogt till digital

År 2019 initierades en projekt inom digitalisering med fokus på äldre analog detaljplaner utifrån en förstudie som du kan lädda ner här Förstudie digitaliserade dp etapp I, Storsthlms Geodataråd 2020.pdf.

Sedan projektet initierades har projektet ökat i omfattning och numerera ligger fokus på digitalisering av kommande detaljplaner, i ett steg att möta Lantmäteriets och Boverkets föreskrifter gällande nya detaljplaner från och med 1:a januari 2022.

Inom projektet har det även tagits fram en checklista. ska agera som stöd i arbetet med att införa nya rutiner i planarbete samt säkerställa att nya detaljplaner uppfyller de nya lagar och föreskrifter som trädde i kraft 01-01-2022. Cehcklistan hittar ni även här: Checklista_nyaDP_StorSthlm_slutversion.pdf

Digitalisering av detaljplaner har lyfts fram som en nyckelkomponent i arbetet med att skapa en efektivare och mer rättsäker samhällsbyggnadsprocess. 

Fördelarna med digitalisering av detaljplaner kommer att ge är många och inkluderar:

  • skapandet av en sammanhållen bild över markreglerande bestämmelser på ett sätt som är lätt att förstå
  • bättre och mer transperant underlag till nationell, regionell samt kommunal planering
  • förutsättningar för att i framtiden skapa e-tjänster som ska bidra till en förenklad och mer effektiv bygglovsprocess

Genom att ordna ett antal aktiviteter med syftet att öka kunskapen om digitaliserings effekter, samt deltagande i olika forum hoppas projektgruppen öka medvetenhet om digitaliseringens goda effekter samt bidra till att digitalisering inom samhällsbyggnadsprocessen påskyndas.

I projektets styrgrupp ingår representanter ifrån:

Paralellt med detta uppdrag bildas det även en referensgrupp inom det strategiska nätverket för samhällsbyggnad inom ramen för Storsthlms samverkans uppdrag. Vill du höra mer om nätverkets uppdrag kan du vända dig till ordföranden Alf Olsson här: alf.olsson@nynashamn.se eller läs mer här: https://www.storsthlm.se/natverk-och-forum/strategiska-natverk/samhallsbyggnad/