Projektroller

Projektledarens uppgift är att:

 • driva projektet i enlighet med den av styrgruppen fastställda verksamhetsplanen
 • dokumentera arbetsträffar och resultat
 • rapportera avvikelser till projektsamordnaren och föreslå korrigeringar
 • sammankalla till och leda arbetsmöten
 • tillsammans med projektsamordnaren ta fram en slutrapport

Projektdeltagarens uppgift är att:

 • bidra med sin kompetens i gruppens arbete
 • bidra till att gruppens slutresultat uppfyller de mål som angetts i projektplanen
 • rapportera avvikelser till projektledaren samt föreslå korrigeringar
 • meddela projektledaren återbud i så god tid som möjligt inför arbetsmöten
 • i händelse av längre tids ledighet, sjukdom etc. tillsammans med sin chef utse en ersättare till arbetsgruppen

Projektsamordnarens roll är att:

 • tillsammans med varje projektledare ta fram slutrapport
 • presentera projektens progress vid styrgruppsmöten, om inte projektledaren är fördragande
 • bistå Geodatarådet vid framtagande av verksamhetsplan och verksamhetsberättelse
 • vara sammankallande till och sekreterare vid Styrgruppens möten
 • planera generella möten, konferenser och seminarier
 • sköta löpande utskick och uppdatera Geodatarådets hemsida