Nätverk

Inom länet finns ett antal nätverk som behandlar frågor inom Geodatarådets verksamhetsområde. Dessa nätverk är av olika storlek och har olika fokus.

En del av informationsutbytet mellan kommunerna inom regionen sker genom forumet för idéer och frågeställningar på denna webbplats. Geodatarådet skapar genom detta en permanent plats för relevanta frågor och svar som naturligt uppkommer i yrkesutövningen, och undviker därmed risken för merarbete och skiljaktiga tolkningar.

Storsthlm Geodataråd planerar och genomför vid behov utbildningar inom geodataområdet för regionens kommuner. Detta för att på ett kostnadseffektivt uppnå en gemensam syn och likartad kunskapsnivå, som en respons på förändrade förhållanden inom de områden som berör GIS/GIT/geodata, t.ex. vid ändingar av lagar och förordningar.

För närvarande finns inga planerade utbildningsinsatser från Geodatarådets sida.