Moms på kommunal verksamhet

Det finns vissa dubier att momsbeläggningen av kommunal verksamheten inte är helt genomsynlig, och att vissa frågeställningar bör genomlysas mer. En viss debatt har under våren förts på detta webforum, dock utan att slutgiltiga avgöranden träffats. Därför tas argumentationen upp här som en separat sida, för att kunna ge tillfälle till reflexioner.

En grund är momsboken, ur vilken ett utdrag här finns länkat. Exempel ges på att bygglov är myndighetsutövning, liksom att "karta i myndighetsutövningär skattebefriat. Och utsättning och sockel kontroll (som ingår i lägeskontrollen).

På webforum finns ett dokumentet UVK moms på utstakning 2005. Där redogöres nogsamt varför Upplands Väsby av sin kommunjurist rådes att uttaga moms på utstakning. Sökväg: Root/ Näteverk och samverkan i lämet/Dokumentation Norrkommuner/ Avtal_Taxor


Sven Vasseur från Vaxholm uttrycker sin mening: Jag skulle ju vilja lyfta frågan till SKL egentligen, för att få frågan om moms utredd en gång för alla. Enligt Hans Lovén var ju inte ens moms på lägeskontroll tillräckligt välutrett (vid genomförandet av förra PBL) men det har alla börjat med och är nu legio. Några har börjat med moms på utstakning men den del som är myndighetsutövning borde inte momsbeläggas, och vad består myndighetsutövningen av egentligen? Några menar att inget av utstakningen är myndighetsutövning.

Byggnadsnämnden har delegerat fullständigt och allt är utsättning. Andra driver det såpass långt att de tar fram utsättningsunderlag till externa utföraren till ett pris som är 20% av det som kommunen skulle debiterat för hela jobbet (i Stockholms taxa t ex). Uttages moms för detta?

Vad är det som hindrar att nybyggnadskartan delas upp i samma komponenter? Rita en karta kan konsulter göra. Uttag från kartdatabasen är förhållandevis billigt. Inmätning i fält kan konsulter göra. Vari ligger myndighetsutövningen? Sätta signatur på den färdiga kartan? Det torde betinga ett ganska lågt pris i förhållande till resten av produkten.

Jag tycker att det finns att göra beträffande taxan. Massor av gråzoner.


Tidigare funderingar, Sven Vasseurs svar på Lars Malmeståls, från Järfälla undran:

I SKL:s förslag till taxa tar tabell 24 inte upp frågan om moms på något sätt. Där finns ett stycke som jag funderar på att tillämpa vid årsskiftet (hann inte få med det till 2 maj): "Om utstakning utförs av annan än byggnadsnämndens personal, tas avgift ut för underlagsdata, grundmaterial m.m. med 20 % av den avgift, som skulle utgått om kommunen utfört arbetet."

Jag vet att Västerås har en variant på detta. Är det någon annan i församlingen som tillämpar något liknande? Denna avgift torde om jag förstår det rätt inte vara momsbelagd ?

Jag tolkar vidare ditt (och SKL:s) resonemang nedan Lars som att alla utstakningar som BN bestämmer om i startbeskedet enl 10 kap. 24§, pkt 3 ska vara momsbefriade och utföras av kommunen (eller aktör som kommunen anlitar)?

I taxan (tabell 26) förekommer även (fortfarande) begreppet Lägeskontroll, som ju skulle ha frångåtts redan vid förra PBL:s införande om jag förstått det hela rätt. Lägeskontroll var en myndighetsutövning som numera motsvaras av byggherrens egenkontroll av läget där Kontrollmätning är det mätuppdrag som kommunen kan erbjuda.
Kommunen har dock ingen möjlighet att myndighetsutöva utan kan enbart förlita sig på att byggherren lämnar in för slutbeviset erforderligt kontrollmätningsprotokoll tillsammans med eventuell anmälan om avvikelse från bygglovet.

I PBL (2010:900) har begreppet Lägeskontroll utgått helt och jag har letat med ljus och lykta efter hur nämnden efter 2 maj ska kunna kräva en kontroll av läget. Hursomhelst hittar jag ingen grund för existensen av tabell 26. Någon som hittat något eller kan förklara hur det hela hänger ihop?

Och Lars Malmeståls ursprungliga frågeställning:

Har ni beslutat om ny taxa? Har ni gått helt på SKL;s grundmodell eller gjort anpassningar. Alt. helt egen som Stockholm? Taxan har ju för våra verksamheter också bäring på både timersättingar samt kartor och flygbilder. Momsfrågan på utstakning är ju åter på tapeten nu i samband med ny taxa (se nedan) Stockholm, Göteborg mfl kommer ju inte att ta ut moms på utstakning (lägekontroll skall ju nu som tidigare var momspliktig) Hur resonerar ni nu?
Vi skall just börja räkna på hur detta slår mot bef. taxa kontra SKL;s "original" och Stockholms taxemodell.
Tacksam att redan nu få "råd & rön" om ni redan jobbar, jobbat med detta. 

Moms på utstakning?

* PBL är oklar kring andra aktörers (dvs.. ej BN) möjlighet att utföra utstakning. Därav blir det underligt kring myndighetsutövningen och kring momsuttag.

* I mervärdesskattelagen (1994:200) undantas myndighetsutövning från momsplikt i 4 kap 7 §. Men om momsfriheten innebär en "betydande snedvridning av konkurrensen" ska däremot moms utgå.

* SKL:s jurister resonerar här enligt följande (ej rättsligt prövat!):

* Utstakning som BN beslutar är nödvändig att genomföra genom egen försorg, är en uppgift som endast BN själv, alt. aktör på BN:s uppdrag, kan utföra. Därför finns ingen konkurrens och moms ska ej utgå.

* En övrig "vanlig husutsättning" kan även andra aktörer utföra.
Kommunen kanske erbjuder sina tjänster som en bland flera aktörer. Moms ska därför utgå, oavsett vem som utför uppdraget