Kartmaterial = Allmän handling?

Utgör kartmaterial allmänna handlingar? 

Kartor som är underlag till beslut, t.ex. detaljplanekartor eller kartor till beslut om fastighetsbildning, ska behandlas enligt reglerna om allmänna handlingar, dvs. man kan ta betalt för papperskopior enligt kommunens taxa (KF) för allmänna handlingar (gäller inte om man skickar via e-post). Kartor som man tar fram som en tjänst och som inte är kopplade till formella beslut får man ta betalt för enligt självkostnadsprincipen (MSN:s taxa).